Marijke van t Veer

GEBAREN | COACHEN | BEGELEIDEN

babygebaren en kindergebaren gooi en vechtstreek Huizen online cursus babaygebaren

Ik gebruik in de cursussen gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal omdat wanneer je in contact komt met een doof of slecht horend persoon je in de basis met elkaar kunt communiceren.

Gaat mijn kind later spreken doordat we gebaren?
Uit onderzoek is gebleken dat de taalontwikkeling van een kind enorm wordt gestimuleerd wanneer je ondersteunende gebaren gebruikt in het dagelijkse leven. Hierdoor gaat hij vaak eerder praten dan kinderen die geen gebaren aangeboden krijgen. Door de gebaren kan hij zich véél eerder verstaanbaar maken met zijn handen en leert hij hoe je met taal communiceert. Kinderen die niet gebaren leren dat pas wanneer ze leren praten.

Ik gebaar al een paar maanden maar ik zie nog geen gebaar terug?
Niet alle kinderen laten meteen een gebaar terugzien. Soms zijn ze met andere ontwikkelingstaken bezig, bijvoorbeeld in hun motoriek of zijn ze ziek geweest, en is er geen ruimte om ook nog gebaren te maken. Wel is het belangrijk om zelf te blijven gebaren omdat hij alles wat je hem aanleert al wel kan onthouden. Soms zie je dan dat kinderen in een korte periode ineens meerder gebaren voor het eerst laten zien. 

Blijft mij kind nu altijd gebaren?  
Het antwoord is nee. Wanneer hij gaat praten zal hij het gebaar en woord tegelijkertijd gebruiken. Dat is een handige ondertiteling wanneer hij nog een beetje brabbelt. Wanneer hij het woord goed kan zeggen verdwijnt het gebaar vanzelf. Bepaalde gebaren zijn wel leuk om te blijven gebaren zoals zijn naamgebaar en I love you, of gebaren waarmee je over grotere afstand iets kunt duidelijk maken, bijvoorbeeld gebaren dat je naar huis gaat als je kind op het schoolplein aan het spelen is.

Heeft het zin om als ouders gebaren te gebruik wanneer er op het kinderdagverblijf of bij de gastouder geen gebaren worden gebruikt? Ja, dat heeft zeker zin. Binnen je eigen gezin profiteer je dan volop van alle voordelen die het gebruiken van gebaren met zich meebrengt. Natuurlijk is het jammer dat er op het kinderdagverblijf/gastouder geen gebaren worden ingezet. Het is zeker goed om daar te benoemen dat je gebaren gebruikt in je opvoeding en ook deelt wat jouw ervaringen hiermee zijn. Wellicht dat ook zij zich hierin willen specialiseren.

Algemene Voorwaarden

Marijke van t Veer
gevestigd te HUIZEN
Tijm 2, 1273EC
KvK-nummer 8139589

 

Artikel 1 Werkingssfeer
1.1  De in deze algemene voorwaarden vervatte bepalingen zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen Marijke van t Veer en de opdrachtgever, dat zijn iedere afnemer van één of meer van de door Marijke van t Veer aangeboden diensten. Afwijkingen van de in het kader van deze diensten tussen opdrachtgever en Marijke van t Veer gesloten overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Marijke van t Veer zijn overeengekomen.

1.2  De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Offertes en/of aanbiedingen
2.1  Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

 

Artikel 3 Wijziging en uitvoering overeenkomst
3.1  Marijke van t Veer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Marijke van t Veer opgegeven termijn. Termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.2  De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, voor aanvang van de cursus, die noodzakelijk zijn voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Marijke van t Veer. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft Marijke van t Veer het recht om de overeenkomst op te schorten. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.3  Marijke van t Veer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden wanneer langdurige verhinderring ontstaat om de werkzaamheden uit te voeren.

3.4  Wanneer het noodzakelijk blijkt om de overeenkomst te wijzigen stelt Marijke van t Veer de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte. In dit geval zullen Marijke van t Veer en opdrachtgever de overeenkomst in onderling overleg aanpassen.

3.5  Wanneer er is overeengekomen dat Marijke van t Veer een cursus op locatie zou geven of een dienst zou verlenen maar de omstandigheden zijn er niet naar om in groepen bijeen te komen kan deze cursus of dienst of online via een live video verbinding verzorgd worden of uitgesteld worden naar een andere datum. Dit gebeurt in goed overleg tussen Marijke van t Veer en opdrachtgever en wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 4 Tarieven en betaling
4.1  De valuta van alle getoonde en afgesproken tarieven is in Euro.

4.2  De tarieven zijn inclusief verzendkosten, administratie- en kantoorkosten, en exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.  

4.3  Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

4.4 De betaling door opdrachtgever aan Marijke van t Veer dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5  Betaling geschiedt door overmaking door middel van een elektronisch betaalverzoek of factuur die binnen veertien dagen na de factuurdatum  voldaan dient te worden.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1  Marijke van t Veer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Marijke van t Veer.

5.2  Marijke van t Veer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

5.3  Marijke van t Veer is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden of andere zaken.

5.4  Marijke van t Veer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als blijkt dat de informatie die aangereikt wordt door de opdrachtgever onjuist of onvolledig is. Marijke van t Veer gaat ervan uit dat de informatie van door de opdrachtgever correct en volledig

 

Artikel 6 Verjaringstermijn en vrijwaring
6.1  Voor alle vorderingen en verweren jegens Marijke van t Veer en de door Marijke van t Veer (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

6.2  De opdrachtgever vrijwaart Marijke van t Veer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Marijke van t Veer en de opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 7  Slotbepalingen
7.1  Op alle diensten waarbij Marijke van t Veer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2  Geschillen tussen Marijke van t Veer en opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

7.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder
KvK-nummer 81395892.

 

 

 

Privacyverklaring


Marijke van t Veer, gevestigd aan Tijm 2, 1273 EC HUIZEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens algemeen:

Marijke van t Veer
Tijm 2, 1273 EC HUIZEN
06-10971046
www.marijkevantveer.nl

 

Floris van t Veer is de Functionaris Gegevensbescherming van de website marijkevantveer.nl.

Contactgegevens
F. van t Veer
Tijm 2, 1273 EC HUIZEN
06-51415378

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marijke van t Veer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marijkevantveer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marijke van t Veer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marijke van t Veer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marijke van t Veer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marijke van t Veer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marijke van t Veer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marijke van t Veer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar florisvtveer@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marijke van t Veer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marijke van t Veer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@marijkevantveer.nl

Laatst bijgewerkte datum 23-02-2021

Ik gebruik in de cursussen gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal omdat wanneer je in contact komt met een doof of slecht horend persoon je in de basis met elkaar kunt communiceren.

Gaat mijn kind later spreken doordat we gebaren? 
Uit onderzoek is gebleken dat de taalontwikkeling van een kind enorm wordt gestimuleerd wanneer je ondersteunende gebaren gebruikt in het dagelijkse leven. Hierdoor gaat hij vaak eerder praten dan kinderen die geen gebaren aangeboden krijgen. Door de gebaren kan hij zich véél eerder verstaanbaar maken met zijn handen en leert hij hoe je met taal communiceert. Kinderen die niet gebaren leren dat pas wanneer ze leren praten.

Ik gebaar al een paar maanden maar ik zie nog geen gebaar terug?
Niet alle kinderen laten meteen een gebaar terugzien. Soms zijn ze met andere ontwikkelingstaken bezig, bijvoorbeeld in hun motoriek of zijn ze ziek geweest, en is er geen ruimte om ook nog gebaren te maken. Wel is het belangrijk om zelf te blijven gebaren omdat hij alles wat je hem aanleert al wel kan onthouden. Soms zie je dan dat kinderen in een korte periode ineens meerder gebaren voor het eerst laten zien. 

Blijft mij kind nu altijd gebaren?
Het antwoord is nee. Wanneer hij gaat praten zal hij het gebaar en woord tegelijkertijd gebruiken. Dat is een handige ondertiteling wanneer hij nog een beetje brabbelt. Wanneer hij het woord goed kan zeggen verdwijnt het gebaar vanzelf. Bepaalde gebaren zijn wel leuk om te blijven gebaren zoals zijn naamgebaar en I love you, of gebaren waarmee je over grotere afstand iets kunt duidelijk maken, bijvoorbeeld gebaren dat je naar huis gaat als je kind op het schoolplein aan het spelen is.

Heeft het zin om als ouders gebaren te gebruik wanneer er op het kinderdagverblijf of bij de gastouder geen gebaren worden gebruikt?
Ja, dat heeft zeker zin. Binnen je eigen gezin profiteer je dan volop van alle voordelen die het gebruiken van gebaren met zich meebrengt. Natuurlijk is het jammer dat er op het kinderdagverblijf/gastouder geen gebaren worden ingezet. Het is zeker goed om daar te benoemen dat je gebaren gebruikt in je opvoeding en ook deelt wat jouw ervaringen hiermee zijn. Wellicht dat ook zij zich hierin willen specialiseren.

 

Algemene Voorwaarden

 

Marijke van t Veer
gevestigd te HUIZEN
Tijm 2, 1273EC
KvK-nummer 8139589

 

Artikel 1 Werkingssfeer
1.1  De in deze algemene voorwaarden vervatte bepalingen zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tussen Marijke van t Veer en de opdrachtgever, dat zijn iedere afnemer van één of meer van de door Marijke van t Veer aangeboden diensten. Afwijkingen van de in het kader van deze diensten tussen opdrachtgever en Marijke van t Veer gesloten overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Marijke van t Veer zijn overeengekomen.

1.2  De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 Offertes en/of aanbiedingen
2.1  Aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

 

Artikel 3 Wijziging en uitvoering overeenkomst
3.1  Marijke van t Veer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Marijke van t Veer opgegeven termijn. Termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3.2  De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, voor aanvang van de cursus, die noodzakelijk zijn voor behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Marijke van t Veer. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt heeft Marijke van t Veer het recht om de overeenkomst op te schorten. Extra kosten die hierbij gemaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3.3  Marijke van t Veer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden wanneer langdurige verhinderring ontstaat om de werkzaamheden uit te voeren.

3.4  Wanneer het noodzakelijk blijkt om de overeenkomst te wijzigen stelt Marijke van t Veer de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte. In dit geval zullen Marijke van t Veer en opdrachtgever de overeenkomst in onderling overleg aanpassen.

3.5  Wanneer er is overeengekomen dat Marijke van t Veer een cursus op locatie zou geven of een dienst zou verlenen maar de omstandigheden zijn er niet naar om in groepen bijeen te komen kan deze cursus of dienst of online via een live video verbinding verzorgd worden of uitgesteld worden naar een andere datum. Dit gebeurt in goed overleg tussen Marijke van t Veer en opdrachtgever en wordt schriftelijk vastgelegd.

 

Artikel 4 Tarieven en betaling
4.1  De valuta van alle getoonde en afgesproken tarieven is in Euro.

4.2  De tarieven zijn inclusief verzendkosten, administratie- en kantoorkosten, en exclusief reiskosten, tenzij anders aangegeven.  

4.3  Op de tarieven is geen BTW van toepassing.

4.4 De betaling door opdrachtgever aan Marijke van t Veer dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.5  Betaling geschiedt door overmaking door middel van een elektronisch betaalverzoek of factuur die binnen veertien dagen na de factuurdatum  voldaan dient te worden.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid
5.1  Marijke van t Veer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van Marijke van t Veer.

5.2  Marijke van t Veer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de opdrachtgever.

5.3  Marijke van t Veer is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de bij de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden of andere zaken.

5.4  Marijke van t Veer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als blijkt dat de informatie die aangereikt wordt door de opdrachtgever onjuist of onvolledig is. Marijke van t Veer gaat ervan uit dat de informatie van door de opdrachtgever correct en volledig

 

Artikel 6 Verjaringstermijn en vrijwaring
6.1  Voor alle vorderingen en verweren jegens Marijke van t Veer en de door Marijke van t Veer (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

6.2  De opdrachtgever vrijwaart Marijke van t Veer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Marijke van t Veer en de opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 7  Slotbepalingen
7.1  Op alle diensten waarbij Marijke van t Veer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2  Geschillen tussen Marijke van t Veer en opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

7.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder
KvK-nummer 81395892.

 

 

 

Privacyverklaring


Marijke van t Veer, gevestigd aan Tijm 2, 1273 EC HUIZEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens algemeen:

Marijke van t Veer
Tijm 2, 1273 EC HUIZEN
06-10971046
www.marijkevantveer.nl

 

Floris van t Veer is de Functionaris Gegevensbescherming van de website marijkevantveer.nl.

Contactgegevens
F. van t Veer
Tijm 2, 1273 EC HUIZEN
06-51415378

Persoonsgegevens die wij verwerken

Marijke van t Veer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@marijkevantveer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marijke van t Veer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marijke van t Veer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marijke van t Veer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marijke van t Veer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 5 jaar voor de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marijke van t Veer gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marijke van t Veer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar florisvtveer@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Marijke van t Veer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marijke van t Veer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@marijkevantveer.nl

Laatst bijgewerkte datum 23-02-2021